ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
1.1   Opdrachtgever: de rechtspersoon, persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Archie Advisory heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Archie Advisory zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Archie Advisory.
1.2   Archie Advisory: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 77058399.
1.3   Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of overeenkomst van opdracht of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Archie Advisory gedane aanbiedingen en op door Archie Advisory gesloten overeenkomsten en de daarmee samenhangende werkzaamheden, ongeacht of deze uit een schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst voortvloeien.
2.2   Bepalingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
2.3   Indien partijen in de overeenkomst bepalingen opnemen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, hebben de bepalingen van de overeenkomst voorrang.
2.4   Archie Advisory behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Opdrachtverlening
3.1   Offertes van Archie Advisory zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Archie Advisory is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Archie Advisory zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom, voor de door Archie Advisory te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
3.2   Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Archie Advisory dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.
3.3   Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Archie Advisory uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Archie Advisory, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Archie Advisory een aanvang is gemaakt.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht
4.1   Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van, of door toedoen van de opdrachtgever, zal Archie Advisory de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal Archie Advisory de kosten verbonden aan dit meerwerk vooraf aangeven. Deze meerkosten zullen, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

Artikel 5. Inspanningsverplichting
5.1   Archie Advisory zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst vloeit voor Archie Advisory een inspanningsverplichting voort, hetgeen wil zeggen dat Archie Advisory niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel.

Artikel 6. Totstandkoming van de overeenkomst
6.1   Alle aanbiedingen van Archie Advisory hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Archie Advisory is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Archie Advisory het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever
7.1   De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom, zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging, aan Archie Advisory verschuldigd.
7.2   De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Archie Advisory nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Archie Advisory daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Archie Advisory op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met internetaansluiting.
7.3   Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Archie Advisory.

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen
8.1   In de offerte van Archie Advisory staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten Archie Advisory voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
8.2   De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven. 

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden
9.1   De opdrachtsom en de door Archie Advisory aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Archie Advisory steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Archie Advisory kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
9.2   Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte, opdrachtovereenkomst of op de factuur.
9.3   Bij overschrijving van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Wanneer de opdrachtgever ook na schriftelijke of digitale herinnering van Archie Advisory, waarbij alsnog de mogelijkheid wordt geboden binnen 5 werkdagen te betalen, in gebreke blijft met de betaling van het factuurbedrag is Archie Advisory gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dit geval is de opdrachtgever behalve het factuurbedrag verhoogd met de wettelijke rente ook alle in verband daarmee door Archie Advisory te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever.
9.4   Is de opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Archie Advisory zich het recht voor om de deelnemers van opdrachtgever voor vervolgopdrachten uit te sluiten.
9.5   Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Archie Advisory gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
9.6   Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Archie Advisory plaatsvinden. Indien deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Archie Advisory gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

Artikel 10. Annuleren
10.1   Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Indien de annulering binnen 4 weken vóór de overeengekomen datum van de uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is de opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
10.2   Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 11. Uitvoering van de opdracht
11.1   Indien Archie Advisory niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Archie Advisory het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
11.2   Archie Advisory heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of voortijdig te beëindigen indien zij ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Archie Advisory houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.
11.3   Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere reden dan nalatigheid door Archie Advisory, heeft Archie Advisory desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.

Artikel 12. Aansprakelijk
12.1   Archie Advisory en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Archie Advisory geleverde zaken en/of diensten.
12.2   Daarnaast is Archie Advisory nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Archie Advisory rust slechts een inspanningsverplichting (verwezen wordt naar artikel 5).

Artikel 13. Intellectueel eigendom
13.1   Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Archie Advisory verboden om door haar verstrekte modellen, technieken, instrumenten, syllabi, trainingsmateriaal, afbeeldingen, offertes en dergelijke (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven. Dit geldt eveneens voor de door Archie Advisory opgestelde rapportages. Het is opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de organisatie, voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.
13.2   De auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op de stukken en alle door Archie Advisory ontwikkelde documenten blijven bij Archie Advisory.
13.3   Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan Archie Advisory te retourneren.

Artikel 14. Geheimhouding
14.1   Archie Advisory is gehouden tot geheimhouding jegens derden van alle informatie en gegevens wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1   Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2   In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.